Foto Ivar Juris Haanes

Kulturlaget "Norge-Latvija"

Forståelse gjennom kultur

Vedtekter for Kulturlaget «Norge-Latvija»

 1. Navnet på laget er Kulturlaget «Norge-Latvija».
 1. Kulturlagets symbol er en Auseklis-stjerne med de norske og med de latviske nasjonalfarger.
 1. Kulturlagets motto er: Forståelse gjennom kultur
 1. Kulturlagets mål er: Arbeide for å fremme latvisk kultur i Norge. Alle som støtter lagets formål kan bli medlemmer.
 1. Kulturlagets arbeidsområder er:
 • Norsk-latvisk kultursamarbeid. Kontakt mellom norske og latviske kunstnere og kulturorganisasjoner, som musikere, kor, leikarringer, skoler og kulturlag.
 • Spredning av informasjon i Norge om Latvia.
 • Kunnskap om latvisk språk og historie i Norge.
 • Utgi Latvia-bulletinen
 1. Kulturlaget får sine midler gjennom:
 • Medlemskontingenten, som fastsettes av styret.
 • Salg av bøker, musikk o. a.
 • Offentlige bevilgninger og privat støtte.
 1. Kulturlagets styre består av leder og fire styremedlemmer. Leder innkaller til styremøter senest en uke i forveien. Styret engasjerer redaktør for Latvia-bulletinen som også
  deltar i styremøtene. Styret er forpliktet til å informere om saker av viktighet for medlemmene. Kasserer og styreleder har disposisjonsrett til kulturlagets konto.
 1. Årsmøtet skal avholdes før 15. april. Det skal innkalles av styret 4 uker i forveien. Styret har ansvaret for at følgende saker behandles på årsmøtet:
 • Årsmelding og regnskap for siste kalenderår
 • Budsjett og aktivitetsplan for inneværende kalenderår

Valg:

 • Leder av styret velges for ett år om gangen direkte av årsmøtet
 • Fire styremedlemmer for ett år om gangen, styret konstituerer seg selv.
 • Tre varamedlemmer til styret for ett år
 • To revisorer for ett år
 • Et medlem av valgkomité som velges for 3 år.

Valgkomitéen består av tre medlemmer, hvorav et medlem er på valg hvert år

 1. Kulturlagets vedtekter kan bare endres med to tredels flertall på årsmøtet.
 1. Kulturlaget kan bare oppløses av årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte med to tredels flertall. Ved en oppløsning skal lagets eiendeler fortrinnsvis overlates til en annen norsk eller latvisk organisasjon med tilsvarende målsetning.

Vedtatt på årsmøtet 1. april 2009.

Last ned Vedtekter

Kulturlaget "Norge-Latvija"

Org. nr. 915 515 886

© Alle rettigheter reservert